Giới thiệu về Chính sách bảo mật thông tin

Công ty Cổ phần Green Housing và các đơn vị, chi nhánh, công ty liên quan đến Công ty Cổ phần Green Housing (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) điều hành website Greenhousing.com.vn (sau đây gọi tắt là “Website”).

Chính sách Bảo mật này (cùng với bất kỳ điều khoản hợp đồng nào khác áp dụng giữa Bạn và Chúng tôi) quy định cách Chúng tôi sử dụng, tiết lộ hoặc/và xử lý Thông tin (bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân) mà Chúng tôi thu thập từ Bạn hoặc Bạn cung cấp cho Chúng tôi. Chính sách Bảo mật này cũng đưa ra các loại Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng tôi thu thập, cách Chúng tôi giữ an toàn, cũng như cách Bạn có thể truy cập hoặc thay đổi Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được lưu giữ bởi Chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ để hiểu chính sách của Chúng tôi và áp dụng phù hợp liên quan đến Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và cách mà Chúng tôi xử lý Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân. Chính sách bảo mật này gắn liền với các điều khoản sử dụng dịch vụ và bất kỳ tài liệu nào khác áp dụng cho dịch vụ mà Bạn đang sử dụng.

Trừ khi bị hạn chế bởi pháp luật Việt Nam, bằng các sử dụng, hoặc tương tác với Chúng tôi thông qua Website, Ứng dụng, các trang mạng xã hội, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý rằng bất kỳ hoặc/và toàn bộ Thông tin bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến Bạn được Chúng tôi thu thập theo thời gian có thể được sử dụng, xử lý, hoặc/và tiết lộ cho các mục đích và cho những người được đề cập trong Chính sách bảo mật này.

Là một phần trong nỗ lực của Chúng tôi để bảo đảm rằng Chúng tôi quản lý, bảo vệ và xử lý Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đúng cách, Chúng tôi sẽ rà soát các chính sách, thủ tục và quy trình liên quan của Chúng tôi tùy từng thời điểm. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên Website. Bạn sẽ được xem là đã thừa nhận và đồng ý với Chính sách bảo mật khi bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi đó có hiệu lực. Bạn được nhắc nhở kiểm tra Website tùy từng thời điểm để cập nhật Chính sách bảo mật này.

Thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân

Khi Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau từ và liên quan về Bạn, thiết bị và tương tác của Bạn với Dịch vụ (gọi chung là “Thông tin”).

Dữ Liệu Cá Nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Theo đó, Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm dữ liệu cá nhân và các thông tin khác giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể. Bất kỳ thông tin, dữ liệu nào, dù đúng hay không đúng về một cá nhân có thể nhận dạng cá nhân từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà Chúng tôi có hoặc có khả năng có, được coi là Dữ Liệu Cá Nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”).

Theo đó, trong toàn bộ các quy định và nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này, Thông tin được đề cập sẽ được hiểu bao gồm cả Thông tin và Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn như được định nghĩa ở trên.

Thông tin Bạn cung cấp

Chúng tôi thu thập Thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên (Với người nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh), giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán, thông tin tài chính, thông tin liên quan đến bất động sản, tài sản, sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà Bạn quan tâm. Điều này có thể xảy ra, ví dụ như:

Cookie, pixel và các cơ chế theo dõi khác

Chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin tự động khi Bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cookie và các công nghệ tương tự khác. Cookie là các tệp được trang web người dùng truy cập tự động tạo ra, có thể được chuyển đến máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của Bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt của Bạn. Khi Bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên máy tính của Bạn hoặc các thiết bị điện tử khác hoặc sử dụng các công nghệ khác cung cấp chức năng tương tự.

Thông tin về thiết bị di động và trình duyệt di động

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động và trình duyệt di động của mình về cookie và chia sẻ một số thông tin nhất định, chẳng hạn như kiểu thiết bị di động hoặc ngôn ngữ mà thiết bị di động của Bạn sử dụng, bằng cách điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư và bảo mật trên thiết bị di động của Bạn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn do nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị di động của Bạn cung cấp.

Dữ liệu định vị

Nếu Bạn bật dịch vụ định vị trên thiết bị di động của mình, với sự cho phép của Bạn, Chúng tôi có thể thu thập vị trí thiết bị của Bạn mà Chúng tôi sử dụng để cung cấp cho Bạn thông tin và quảng cáo dựa trên vị trí. Nếu Bạn muốn hủy tính năng này, bạn có thể tắt dịch vụ định vị trên thiết bị di động của mình.

Quản lý email

Bạn có thể nhận được email từ chúng tôi vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ như khi Bạn thực hiện hành động thông qua Dịch vụ, Bạn đăng ký báo cáo thường xuyên, hoặc đăng tin rao liên quan đến bất động sản của Bạn để bán hoặc cho thuê và người mua sẽ gửi tin nhắn cho Bạn. Nếu Bạn có tài khoản với Chúng tôi, Bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn của mình thông qua cài đặt tài khoản. Ngoài ra, bạn có thể quản lý việc nhận một số loại thông tin liên lạc bằng cách làm theo các hướng dẫn có trong email Chúng tôi gửi cho Bạn. Xin lưu ý rằng, ngay cả khi Bạn hủy đăng ký nhận một số thư từ email nhất định, Chúng tôi vẫn có thể cần gửi email cho Bạn về thông tin giao dịch hoặc quản trị quan trọng.

Mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ

Chúng tôi (bao gồm các công ty trong Tập đoàn và các chi nhánh của Chúng tôi) có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông tin của Bạn (hoặc để Thông tin của Bạn được xử lý bởi các bên thứ ba (chẳng hạn như Google Analytics) thay mặt Chúng tôi) cho các mục đích sau:

 Khi Bạn với bất kỳ khả năng nào sử dụng Dịch vụ, Chúng tôi có thể xử lý Thông tin của Bạn để:

Mục đích khác

Vì các mục đích mà chúng tôi có thể/sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông tin của Bạn tùy thuộc vào hoàn cảnh hiện tại, mục đích đó có thể không xuất hiện ở trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về mục đích khác tại thời điểm nhận được sự đồng ý của Bạn, trừ khi việc xử lý Thông tin của Bạn mà không cần sự đồng ý của Bạn theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Không nhận cuộc gọi quảng cáo

Nếu bạn đã cung cấp cho Chúng tôi (các) số điện thoại của bạn và cho biết rằng Bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo khác qua các số điện thoại của Bạn, thì tùy từng thời điểm, Chúng tôi có thể liên hệ với Bạn bằng các số điện thoại đó với thông tin về Dịch vụ của chúng tôi ngay cả khi những số điện thoại này được đăng ký với Cơ quan đăng ký nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, bạn có thể thông báo bằng văn bản nếu bạn không muốn chúng tôi liên hệ theo số điện thoại của bạn cho các mục đích đó.

Độ chính xác và bảo mật

Trang web của bên thứ ba

Đôi khi, Website và Ứng dụng có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng lưới đối tác và nhà cung cấp của Chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số liên kết này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ Thông tin nào của Bạn đến các trang web này.

Quyền và nghĩa vụ của bạn

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có quy định khác, Bạn có các quyền sau đây:

Bạn có các nghĩa vụ sau đây:

Cam kết của chúng tôi

Thời gian lưu trữ và thời gian bắt đầu, kết thúc xử lý dữ liệu

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc Bạn tự nguyện tiết lộ Thông tin của mình cho những người dùng khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Bạn không đến được Chúng tôi, hoặc các lỗi phát sinh từ kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do lỗi của Chúng tôi.

15. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần thêm thông tin về việc Chúng tôi xử lý Thông tin của Bạn, vui lòng liên hệ với Quản lý Dữ liệu của Chúng tôi theo email sau: Greenhousing68@gmail.com .